Italian Greyhound Style Album #14

Name: Alje

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Birthdate: October 28, 2014

Name: Nero

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Date of Birth: June 17, 2013

Name: Shiroku (left), Beni (right) Breed: Italian Greyhound

Date of Birth:

  • Shiroku: October 3, 2013
  • Beni: August 16, 2014

Name: Jigen

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Birthdate: Estimated 8 years ago

Name: Abby (Left)

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Birthdate: October 25, 2015

Name: Kono (Right)

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Birthdate: January 17, 2018

Name: Rin

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Birthdate: April 30, 2018

Name: Haiji

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Date of Birth: February 27, 2010

Name: Kabu

Birthdate: September 24, 2009

Sex: Male

Name: Nikoa

Birthdate: August 6, 2008

Sex: Female

Name: Ritz

Birthdate: August 7, 2015

Sex: Male

Name: Luke

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Birthdate: October 30, 2017

Name: Harp (#11)

Name: Koto (#09)

Name: Horn (#15)

Name: Cello (#26)

Name: Piano (#25)

Name: Pal & Beat

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Date of Birth: August 18, 2016 & December 28, 2016

Name: Dandy

Sex: Male

Breed: Miniature Pinscher

Date of Birth: June 4, 2017

Name: Peet

Breed: Italian Greyhound × Miniature Pinscher Mix

Date of Birth: July 23, 2017

Sex: Male

Name: Arare (Pink)

Sex: Female

Breed: Italian Greyhound

Date of Birth: June 6, 2015

Name: Mizore (Green)

Sex: Female

Breed: Italian Greyhound

Date of Birth: June 15, 2016

Name: Shigure

Sex: Female

Breed: Italian Greyhound

Date of Birth: August 23, 2017

Name: Senbei

Sex: Male

Breed: Italian Greyhound

Date of Birth: August 23, 2017

Name: Mona

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Name: Kai

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Date of Birth: September 27, 2012