Italian Greyhound Style Album #23

Name: Lu

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Date of Birth: May 5, 2018

Name: Okura

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Date of Birth: August 2, 2019

Name: Ruby
Breed: Italian Greyhound
Sex: Male

Name: Mame (Right)

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Date of Birth: June 10, 2018

Name: Ume (Right)

Breed:

Italian Greyhound x Whippet Mix Sex: Female

Date of Birth: March 15, 2019

Name: Dante
Breed: Italian Greyhound
Sex: Male
Date of Birth: August 20, 2019

Name: Ita
Breed: Italian Greyhound
Sex: Male
Date of Birth: July 23, 2019

Name: Ita-kun
Breed: Italian Greyhound
Sex: Male
Date of Birth: July 1, 2018

Name: Dante
Breed: Italian Greyhound
Sex: Male
Date of Birth: August 20, 2019

Name: Ita-kun
Breed: Italian Greyhound
Sex: Male
Date of Birth: July 1, 2018

Name: Ita-kun
Breed: Italian Greyhound
Sex: Male
Date of Birth: July 1, 2018

Name: Ita-kun
Breed: Italian Greyhound
Sex: Male
Date of Birth: July 1, 2018

Name: Ume
Breed: Italian Greyhound
Sex: Female
Date of Birth: August 2, 2019

Name: Oto
Breed: Italian Greyhound
Sex: Female
Date of Birth: August 2, 2019

Name: Tabi
Breed: Mix
Sex: Female
Date of Birth: July 26, 2019

Name: Eliza
Breed: Italian Greyhound
Sex: Female
Date of Birth: May 18, 2019