Italian Greyhound Style Album #22

Name: Gina (Right)
Breed: Italian Greyhound
Sex: Male
Date of Birth: March 9, 2019

Name: Lily (Right)
Breed: Italian Greyhound
Sex: Male
Date of Birth: June 12, 2019

Name: Sora (♂) & Nana (♀)
Breed: Italian Greyhound
Date of Birth: November 17, 2018

Name: Gure

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Date of Birth: May 6, 2019

Name: Momo (Right)

Birthdate: February 3, 2012

Name: Pepe (Left)

Birthdate: July 25, 2016

Name: Soi

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Date of Birth: May 23, 2018

Left: Toki

Date of Birth: December 17, 2017

Middle: Natsu

Date of Birth: May 12, 2018

Right: Oto

Date of Birth: March 3, 2019

Name: Tsumugi

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Date of Birth: August 1, 2015

Name: Cero (left)

Date of Birth: January 16, 2006

Name: Marco (right)

Date of Birth: August 21, 2016

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Name: Axel

Breed: Italian Greyhound

Gender: Male

Date of Birth: July 4, 2009

Name: Okura

Breed: Italian Greyhound

Gender: Male

Date of Birth: August 2, 2019

Name: Robin

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Date of Birth: June 24, 2017

Name:Mei (Red JKT)

Ten (Yellow JKT)

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Date of Birth:Mei: June 11, 2017

Ten: June 16, 2018

Name: Leo

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Date of Birth: March 18, 2019

Name: Emma

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Date of Birth: April 17, 2016

Name: Ray

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Date of Birth: March 12, 2019

Name: RUu

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Date of Birth: October 25, 2018