Italian Greyhound Style Album #4

Name: Laki

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Name: Haru

Breed: Mix

Sex: Female

Name: Leon & Tino

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Name: Kenta

Breed: Mix

Sex: Male

Name: Marin

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Name: Runa

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Name: Martha

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Name: Haru

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Name: Suger

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Name: Spike

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Name: Leo & Nico

Breed: Italian Greyhound

Name: Milan & Sena

Breed: Italian Greyhound

Name: Gaphew

Breed: Borzoi

Name: Ramu

Breed: Italian Greyhound

Name: Rosso

Breed: Italian Greyhound

Name: Dros

Breed: Italian Greyhound