Italian Greyhound Style Album #5

Name: Nicoa & Gub & Rits

Breed: Italian Greyhound

Name: Luke

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Name: Rose

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Name: Milan & Sene

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Name: Milan & Sene & Gaphew

Breed: Italian Greyhound & Borzoi

Sex: Male

Name: Vivi

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Name: Tomo

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Name: Tete

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Name: BRAWA & PADANG & ANNE

Breed: Italian Greyhound

Sex: Female

Name: Arbie

Breed: Borzoi

Sex: Female

Name: Eachu

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male

Name: Roy

Breed: Miniature Pinscher

Sex: Male

Name: Blue

Breed: Mix

Sex: Male

Name: Mare

Breed: Italian Greyhound

Sex: Male